You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Privacy en Cookie beleid van Kokirina

Deze Applicatie host deze pagina en verzamelt bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers.

1. Algemeen
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KOKIRINA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je.
Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld je registratie, reservatie of bestelling te bevestigen, te leveren en u een factuur te bezorgen

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • - Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • - Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • - Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • - Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
KOKIRINA KOOKATELIER
Langestraat 149
8000 Brugge
Tel +3250396865
of contacteer ons vie het contactformulier op deze website

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken je persoonsgegevens natuurlijk niet zonder achterliggende redenen, maar hebben ze nodig voor:
 • - Het presenteren van onze website
 • - Het verwerken van reservaties en bestellingen
 • - Het versturen van nieuwsbrieven en recepten en uitnodigingen
3. Welke gegevens verwerken we?
Naam en adresgegevens
Je naam wordt opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met je klantnummer. Je adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het opstellen van facturen, om contact op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonlijk en zakelijk gescheiden houden is wel zo prettig. Daarom vragen we om je (bedrijfs)naam en vestigingsadres in te vullen wanneer je onze producten in de hoedanigheid als bedrijf afneemt.
E-mailadres
We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om je belangrijke berichten over je bestelling of account toe te sturen. Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken om je via nieuwsbrieven up-to-date te houden over nieuwe ontwikkelingen of leuke recepten. Uiteraard heb je de optie om je hiervoor uit te schrijven.
Telefoonnummer
Je telefoonnummer gebruiken we om eventueel contact met je op te nemen om je input te vragen. Daarnaast gebruiken we je nummer voor het verzenden van sms-berichten als reminder bij reservaties.
4. Gegevensverwerkingsprocedure
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met behulp van informatietechnologie en/of papieren middelen, en zijn beschermd door passende beveiligingsapparatuur die de geheimhouding en veiligheid van de persoonsgegevens waarborgen. Wij treffen administratieve, technische, persoonlijke en materiële maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, diefstal en ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of wijziging hiervan.
Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt met gebruik van de volgende diensten:
 • - Analyses
  Matomo, Facebook Ads conversietracking (Facebook-pixel), Google Analytics en Meta Events Manager
  Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers
 • - Heatmaps en registratie van sessies
  Plerdy Heat Maps & Recordings
  Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers; verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven
 • - Weergave van content van externe platforms
  Google Fonts
  Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers
5. Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
 • - Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • - Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • - Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodiginge
 • - Het verzorgen van de leveringen
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
6. Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Contactgegevens
Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke
Up Solutions BV
Baron Ruzettelaan 1 bus 0.3
8310 Brugge
info@alleskunner.be